2018 1/3
Algemene voorwaarden & privacy beleid: Den Laage Hof te Herpt
Deze Algemene voorwaarden en privacy beleid is van toepassing op alle gasten van B&B Den Laage Hof,
Burg. Buijsstraat 3 5255 AB Herpt
Waar u “gasten” leest, kunt u ook huurders/ gebruikers lezen.
Alexander en Esther Dirks zijn de eigenaren/ beheerders, van Den Laage Hof. De eigenaar/ beheerder kan zich laten vervangen.
1, Algemeen:
Met het aangaan van een huurovereenkomst mondeling of schriftelijk worden deze Algemene Voorwaarden van kracht.
• Op verzoek wordt een exemplaar van deze Algemene Voorwaarden kosteloos verstrekt aan de gasten.
• Gasten dienen een vaste woon- of verblijfplaats te hebben. Tevens dient men zich te kunnen legitimeren. ( i.v.m. nachtregistratie)
• De eigenaar is niet aansprakelijk voor schade, verlies of diefstal van eigendommen van de gasten. Bij geschillen zijn alle (juridische) kosten voor rekening van de gebruikers.
• Alle risico's met betrekking tot een verblijf in Bed & Breakfast “Den Laage hof” zijn voor rekening van de gasten/ gebruiker.
• Eigenaren kunnen nimmer aansprakelijk worden gesteld, voor persoonlijk letsel, voortvloeiend uit het verblijf in Bed & Breakfast “Den Laage hof”.
• Beschadigingen en vermissingen van roerende en onroerende goederen van de eigenaar dienen door de gasten onmiddellijk te worden gemeld en vergoed aan de eigenaar.
• Gasten dienen instructies van de eigenaar op te volgen.
• De eigenaar kan gasten, bij overtreding van deze Algemene Voorwaarden en bij ongepast gedrag, met onmiddellijke ingang de toegang tot Bed & Breakfast “Den Laage Hof” ontzeggen en/of weigeren, zonder nadere mededeling en opgaaf van redenen en zonder restitutie van verblijfskosten.
• De administratie van de eigenaar is bepalend bij onderling meningsverschil tenzij de gasten het tegendeel kunnen bewijzen.
• Gasten van Bed & Breakfast “Den Laage Hof” dienen zich te houden aan het onderstaande Huishoudelijk Reglement.
2. Reservering en bevestiging
• Voor het reserveren van een verblijf in Bed & Breakfast “Den Laage Hof” worden geen extra kosten in rekening gebracht.
• De huurovereenkomst kan mondeling, telefonisch, schriftelijk, per e-mail of via Booking.com worden aangegaan.
• Na ontvangst van uw reserveringsverzoek stuurt Bed & Breakfast “Den Laage Hof” een bevestiging (mits plaats beschikbaar) en is de reservering definitief.
• Op onze website wordt verwezen naar deze Algemene Voorwaarden.
3. Betaling particulieren
• De verblijfskosten in Bed & Breakfast “Den Laage Hof” dienen bij voor aankomst via een bankoverschrijving te worden voldaan. Het is niet mogelijk deze aan het einde van het verblijf te voldoen.
• De eigenaar kan in overleg met de gebruiker van deze voorwaarden afwijken.

2018 2/3

• Bij een reservering vanaf 14 dagen en langer, kan de eigenaar een aanbetaling vragen van 50% van de overeengekomen huurprijs.
•Overige aanbetalingen : 50% aanbetaling wordt in rekening gebracht 1 dag na de reservering. De overige verblijfskosten worden in rekening gebracht 14 dagen voor de incheckdatum
• De tarieven vindt u o.a. terug op onze website of bij booking.com
4. Betaling zakelijk
• De verblijfskosten in B&B “Den Laage Hof” dienen voor aankomst per bank te worden voldaan. betalen. Bij zakelijke verblijfskosten zijn wij genoodzaakt 9% btw in rekening te brengen. Als zakelijke gast voorzien wij u altijd van een factuur.
5. Annulering en no show (niet komen zonder annulering)
• Indien u onverhoopt niet in staat bent om de aangegane huurovereenkomst na te komen, dient u dit zo spoedig mogelijk bij ons te melden zodat wij de daardoor vrijgevallen datum alsnog aan derden kunnen aanbieden.
• Bij annulering en no show betaalt de gast(en) een vergoeding aan de eigenaar.
• Deze vergoeding bestaat uit: 1. Tot 14 dagen voor incheckdatum is de annulering kosteloos. 2. Bij annulering binnen 14 dagen voor ingangsdatum is 100% van het bedrag als vergoeding verschuldigd        3. Bij annulering en no show op de dag zelf is 100% van het bedrag verschuldigd.
• Het bij punt 2 en 3 verschuldigde bedrag dient te worden overgemaakt op het bankrekening nummer : NL73RBRB 0944097197 ten name van A.J. Dirks. U ontvangt indien nodig hiervoor een factuur. Deze dient u binnen 7 dagen te voldoen.
• Wanneer er een voorschot door de gasten is betaald, zal deze evenredig aan bovenstaande worden terugbetaald door eigenaar.
6. Sleutel B&B Als gast ontvangt u een sleutel van de B&B. Deze levert u weer in bij vertrek. Als gast bent u zelf verantwoordelijk voor het correct afsluiten van de toegangsdeur van de B&B.
• Verlies van de sleutel is voor kosten van contractant (€ 25,-) en zal bij uitchecken cash of achteraf per factuur door gebruikers voldaan worden.
• Het is niet toegestaan om de sleutel aan derden af te staan. Indien dit niet wordt gerespecteerd zal per direct uitzetting van gastenverblijf plaatsvinden.
• Eigenaar is altijd gemachtigd de verhuurde ruimte met of zonder toestemming van de gebruikers te betreden. Deze zal dat nooit zonder reden doen, doch, deze hoeft geen reden op te geven.
7. Tarieven: tarieven zijn inclusief toeristenbelasting, Btw, gas, water, elektriciteit, verwarming en linnengoed.
•Tarieven zijn onder voorbehoud van prijswijzigingen
•Vermelding van tarieven is onder voorbehoud van mogelijke fouten.


HUISHOUDELIJK REGLEMENT
Aankomst en vertrek
• Op de dag van aankomst kunt u vanaf 15.00 uur uw verblijf gebruiken.
• Op de dag van vertrek dient het verblijf om 11.00 uur vrij te zijn.
• Alleen in overleg kan van bovengenoemde tijden afgeweken worden.
• Bij voortijdig vertrek vindt geen restitutie plaats.

 

2018 3/3

Ontbijt
• Het ontbijt als deze gebiekt is, zal de vooravond bezorgt worden, zodat gasten deze op eigen tijd in de ochtend kunnen nuttigen
• Gasten zijn zelf verantwoordelijk in geval van voedselallergieën/ intoleranties

Uw verblijf
• Geluidsoverlast, met name tussen 22.00 en 07.00 uur, dient te worden voorkomen.
• Gebruik door derden van het verblijf is niet toegestaan.
• Bezoekers mogen niet zonder toestemming van de beheerder en zonder bijbetaling overnachten in de Bed & Breakfast.
• Voertuigen kunnen geparkeerd worden op de parkeerplaatsen op het eigen terrein van de Bed & Breakfast, voor zover er ruimte is.
• Afval dient in het vuilnis bakje te worden gedeponeerd.
• De aanwezigheid van verdachte personen onmiddellijk melden bij de eigenaar.
• Huisdieren zijn in Bed & Breakfast “Den Laage Hof” niet toegestaan.
• Roken in Bed & Breakfast “Den Laage Hof” is niet toegestaan.
• Gasten worden verzocht de inrichting te respecteren. Het is niet toegestaan meubels te verplaatsen.

Privacy beleid:
Uw gegevens worden nooit gedeeld met derden, mits de wet anders voorschrijft. Uw gegevens kunnen worden overlegd enkel na uitdrukkelijk verzoek van overheidsinstanties e.d. zoals bijv. belastingdienst, gemeentehandhavers, verzekeraars, etc.
In overeenstemming met de wettelijke termijnen worden uw gegevens bewaard en na de bewaringstermijn, zorgvuldig vernietigd.
Alleen eigenaren hebben inzage in uw gegevens.
Met het opgeven van uw emailadres, kan deze gebruikt worden voor persoonlijke aanbiedingen.
Uw gegevens zullen bestaan uit N.A.W.-gegevens, geboortedatum, emailadres en telefoonnummer.


Reserveren betekent dat u akkoord bent met de algemene voorwaarden en het privacy beleid

 

 

                                                                                                                                                2018-1/3

 

Terms and conditions & privacy policy: Den Laage Hof te Herpt

 

These terms and conditions and privacy policy applies to all B & B Den Laage Hof,

Burg. BuijsStraat 3 5255 AB Herpt

Where you read, you can also "guests" tenants/users read it.

Alexander and Esther Dirks are the owners/administrators, van Laage Hof. The owner/administrator can be replaced.

1, General:

By entering into a rental agreement orally or in writing, these General conditions apply.
· On request, a copy of these general conditions provided free of charge to guests.
· Guests need to have a fixed place of residence or stay. Also, one needs to be able to identify themselves. (for night registration)
· The owner is not liable for any damage, loss or theft of property of the guests. In the event of any dispute, all (legal) costs shall be borne by the users.
· All risks in connection with a stay at Bed & Breakfast "Den Laage hof" are to be paid by the guests/user.

 • Owners can never be held liable, for personal injury, resulting from the stay at Bed & Breakfast "Den Laage hof".
  · Damage and missing persons cases of movable and immovable property of the owner must be notified immediately and paid for by the customers to the owner.
  · Guests are required to follow instructions of the owner.
  · The owner can, in violation of these terms and conditions and at inappropriate behavior, with immediate effect the access to Bed & Breakfast "De Laage Hof" deny or refuse, without further communication and giving reasons and without a refund of expenses.
  · The administration of the disagreement among themselves unless the owner determines when guests can prove the contrary.
  · Bed & Breakfast "Den Laage Hof" must comply with the following rules of procedure.

2. Booking and confirmation
To book a stay at Bed & Breakfast "Den Laage Hof", no additional fee will be charged.
· The rental agreement may orally, by telephone, in writing, by e-mail or by Booking.com
· After receiving your reservation request sends Bed & Breakfast "De Laage Hof" a confirmation (if space available) and the reservation is final.

 • On our website, please refer to these terms and conditions.
 1. payment individuals
  · The accommodation costs in Bed & Breakfast "De Laage Hof" are required to be paid by bank transfer before arrival. It is not possible at the end of the stay.
  · The owner may, in agreement with the user of these terms and conditions 

For reservations from 14 days and longer, the owner can ask a down payment of 50% of the arranged rental price.

 • Other deposits: 50% deposit will be charged 1 day after the booking. The remaining accommodation costs will be charged 14 days prior to the check-in date
  · The rates you will find on our website.
 1. payment business
  · The accommodation costs in B & B "De Laage Hof" required to be paid by bank. pay. With business expenses we are forced to charge 9% sales tax. As business guests we provide you always of an invoice.
 2. Cancellation and no show (do not come without cancellation)
  · If you are not able to the lease agreement, you need to notify us as soon as possible so that we can offer the thereby released date to third parties.
  · In case of cancellation and no show charged the guest (s) a fee to the owner.
  · This fee includes: 1. Up to 14 days before check-in date the cancellation is free of charge. 2. in case of cancellation within 14 days prior to commencement date, 100% of the amount as compensation
 3. 3. In case of cancellation and no show on the day itself is 100% of the amount.
  · It is due at point 2 and 3 be paid into the bank account number: Nl 73 RBRB 0944097197 in the name of A.J. Dirks. You will receive an invoice if necessary. This payment must be made within7 days.
  · When an advance has been paid by the guests, will be reimbursed by owner this proportional to above.
 4. Key B & B guests receive a key from the B & B. This delivers you back in upon departure. As a guest you are solely responsible for the correct closing of the access door of the B & b.
  · Loss of the key is for cost of contractor (€25) and will check-out cash or in arrears by invoice to be paid by users.
 • It is not allowed to add the key to third parties. If this is not respected will take place with immediate expulsion of guests stay.
 • Owner is always authorized the rented space with or without the consent of the users to enter. This will never do, but for no reason, this need not be a reason to give up.
 1. Rates: rates include tourist tax, VAT,  gas, water, electricity, heating and linens.
 • Rates are subject to change
 • Mention of rates is subject to possible errors.


INTERNAL RULES
Arrival and departure
· On the day of arrival you can starting from 15.00 hours at use.
· On the day of departure the accommodation to 11.00 hours to be free.
· Only on request of the above times.
· There is no refund in the event of early department.

Breakfast
· Breakfast, if booked, will be bringing the eve so guests can have this on their own time in the morning

Guests are responsible in case of food allergies/intolerances                                               

 At

· Noise pollution, especially between 22.00 and 07.00 hours, must be avoided.
· Use by third parties of the stay is not permitted.
· Visitors must not without the consent of the administrator and stay in Bed and Breakfast at no extra charge.
· Vehicles can be parked in the car parks on site from the Bed and Breakfast, on a space available basis.
· Waste should be deposited in the Trash receptacle.
· The presence of suspicious persons immediately report it with the owner.
· Pets are in Bed & Breakfast "De Laage Hof" not allowed.
· In Bed & Breakfast "De Laage Hof" smoking is not allowed.

 • Guests are asked to respect the establishment. It is not allowed to move furniture.

 

Privacy Policy:

Your information is never shared with any third party, provided that the otherwise required by law. Your data may be consulted only after explicit request of public authorities, etc.. Tax Office, municipal enforcement officers, insurance companies, etc.

In accordance with the legal deadlines your details will be recorded and after the retention period, carefully destroyed.

Only owners have access to your data.

With specifying your email address, it can be used for personal offers.

Your data will consist of N.A.W. data, date of birth, email address and telephone number.

 

Reservation means that you agree to the terms and conditions and the privacy policy